โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 21 มีนาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน


กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการเงิน

กิจกรรมประกอบด้วย

  • 8.30 – 9.00
    ลงทะเบียนและพิธีเปิดโครงการ
  • 9.00 – 12.00
    การบรรยายในหัวข้อ “การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” วิทยากรโดยคุณพรทิพย์ พวงคุ้ม นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย
  • 13.00 – 16.30
    การบรรยายในหัวข้อ “การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน”  วิทยากรโดยคุณผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย

 

 

เอกสารประกอบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศชั่วคราว
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน

 

ภาพโครงการ