การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมี อาจารย์มรกต  ภู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี และนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้