เอกสารสวัสดิการ

Title Download
แบบ บก.111 (ปรับ-2565) WORD
  1 files      121 downloads
Download
แบบ บก.111 (ปรับ-2565) PDF
  1 files      120 downloads
Download
(แบบฟอร์ม)บันทึกขอชำระค่าเทอมล่าช้า
  1 files      354 downloads
Download
ข้อมูลจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ของหน่วยงาน
  1 files      16 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  1 files      73 downloads
Download
ใบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร
  1 files      317 downloads
Download
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      492 downloads
Download
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก “กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย”
  1 files      101 downloads
Download
แบบสำรวจการเลือกใช้สิทธิสวัสดิ์การ ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      221 downloads
Download
ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ
  1 files      210 downloads
Download
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
  1 files      268 downloads
Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      108 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      129 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      13 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      122 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      32 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      37 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      62 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      145 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      94 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      22 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      343 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      246 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      577 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      255 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      307 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      327 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      252 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      71 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      327 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      56 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      29 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      14 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      337 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จรับเงิน
  1 files      473 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      158 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      41 downloads
Download

4,424 total views, 4 views today