เอกสารสวัสดิการ

Title Download
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  1 files      17 downloads
Download
แบบสำรวจสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2561
  1 files      16 downloads
Download
แบบฟอร์ม จัดทำรายงานรับ-จ่ายโครงการและสวัสดิการ
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบสำรวจการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  1 files      2 downloads
Download
คำขอกู้เงินกองทุนสุริยะ
  1 files      11 downloads
Download
แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
  1 files      35 downloads
Download
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      10 downloads
Download
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคุมบัญชีเงินรับฝากหรือโครงการ
  1 files      10 downloads
Download
ขั้นตอน และวิธีการเบิกสวัสดิการ
  1 files      5 downloads
Download
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
  1 files      26 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ)
  1 files      4 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  1 files      3 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 9)
  1 files      42 downloads
Download
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน (กจ 8)
  1 files      34 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      73 downloads
Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
  1 files      34 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่2
  1 files      40 downloads
Download
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ ส่วนที่1
  1 files      41 downloads
Download
แบบฟอร์ม แบบ บก.111
  1 files      70 downloads
Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน
  1 files      17 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จฯ ค่าใช้จ่ายไปราชการ
  1 files      69 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้าใบสำคัญคู่จ่าย
  1 files      15 downloads
Download
แบบฟอร์ม งบหน้า บกศ, กศบป
  1 files      3 downloads
Download
แบบฟอร์ม คำขอทำเบิกต้นสังกัด (ไข้ใน)
  1 files      3 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
  1 files      51 downloads
Download
แบบฟอร์ม ที่ปิดใบเสร็จ (ค่าวัสดุ)
  1 files      62 downloads
Download
แบบฟอร์ม ใบลงเวลา
  1 files      29 downloads
Download
ใบมอบฉันทะ
  1 files      4 downloads
Download

219 total views, 16 views today